Ανοσολογικές Εξετάσεις

Για αυτοάνοσα και λοιμώδη νοσήματα  &  έλεγχο πρωτεϊνών- βιολογικών δεικτών.

 • Aντιγόνo Ιστοσυμβατότητας HLAB27: Χρησιμοποιείται για διάγνωση της Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδος (Νόσος Marie Strumbell – Bechterew)
 • Αντιπυρηνικός Παράγων (ANF-Antinuclear Factor)
 • Αντισώματα DNA-DS Διπλής Έλικος (Double-Stranded, Native, High Avidity)
 • Αντισώματα DNA-SS Μονής Έλικας (Denatured, Low Avidity, a-d-DNA)
 • Αντισώματα ANA (Αντιπυρηνικά, Antinuclear Antibodies)
 • Aντισώματα Eκχύλισης Πυρήνος (ENA-SM, Extractable Nuclear Antigen)
 • Aντισώματα Ριβονουκλεοπρωτείνης (ENA-RNP, Ribonucleoprotein)
 • Αντισώματα Αντιμιτοχονδριακά (AMA)
 • Αντισώματα Καρδιολιπίνης Ro (RoA)
 • Aντισώματα Καρδιολιπίνης La (LaA) (για μυοκαρδίτιδα)
 • C-Αντιδρώσα Πρωτείνη (CRP)
 • Πρωτεΐνες Oλικές (Λευκώματα) ορού
 • Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ορού SEPP
 • Ηλεκτροφόρηση Σφαιρινών ορού SEPS
 • Hλεκτροφόρηση Ανοσοσφαιρινών SEPIG
 • Κύτταρα Ερυθηματώδους Λύκου (LE Cell Test)
 • Κρυοσφαιρίνες Ορού (Serum Cryoglobulines)
 • Ρευματοειδής Παράγων, Ra Test, RF
 • Συμπλήρωμα, Κλάσμα C3
 • Συμπλήρωμα, Κλάσμα C4
 • Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών (ΤΚΕ)
 • Tίτλος Αντιστρεπτολυσίνης (ΑSTO)
 • SCL70
 • Anti-TPO